افق مدرسه

مدرسه ملی سینمای ایران در افق خود دستیابی به اهداف بلندی را ترسیم نموده که اهم آنها از قرار زیر است :

۱- دستیابی به استانداردهای سینمای جهان و پیشنهاد این استانداردها به عوامل سینمای ایران در حرف و حوزه‌‏های مختلف

۲- فراهم ساختن بستری مناسب برای تجمیع تجارب اساتید سینمای ایران و انتقال این تجارب به نسل‌‏ جوان

۳- فراهم ساختن بستری مناسب برای انتقال دانش سینمای جهان به ایران

۴- پرورش سینماگرانی خلاق که ضمن حفظ نگاه شخصی خود به جهان، آثاری ملی و ایرانی پدید آورند

۵- پرورش نیروهای حرفه‏‌ای در حوزه‏‌هایی که نهادهای دیگر آموزشی کمتر به آنها توجه دارند.