مقاله؛

وضعیتِ توزیعِ فیلم‌ها از طریق سرویس‌های پخش‌ ویدئویی و در سینما‌های اتحادیه‌ اروپا

مقدمه‌ی مقاله «وضعیتِ توزیعِ فیلم‌ها از طریق سرویس‌های پخش‌ ویدئویی و در سینما‌های اتحادیه‌ اروپا»:

 

گزارش حاضر در آوریل ۲۰۱۶ از سوی وب‌سایتِ «رصدخانۀ صوتی‌تصویری اروپا» منتشر شده است.

یافته‌های گزارش اول در مورد ترکیب‌بندی برخی از کاتالو‌گ‌های سرویس‌های پخش ویدیویی در اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که اگر ما عرضۀ تجمیعی را در نظر بگیریم (اگر «حجم» مبادلات را محاسبه کنیم) فیلم‌های اتحادیۀ اروپا به ‌طور متوسط ۲۷ ٪ از حجم فیلم‌های عرضه‌شده از طریق ۷۵ کاتالوگِ سرویس‌های پخش‌ ویدیویی را تشکیل می‌دهند. یعنی در مجموع، از ۱۵۸۱۳۹ فیلم که از کاتالوگ‌های سرویس‌های پخش ویدیویی گردآوری شده است، ۴۲۷۲۵ فیلم، محصولِ اتحادیۀ اروپا هستند.

برای نشان دادنِ موجودیِ بالقوۀ هر کاتالوگ (و نه تعداد فیلم‌های موجود در کاتالوگ‌‌های سرویس‌های پخش ویدیویی)، گزارش نخست عرضۀ فیلم‌ها را با حذف موارد تکراری بررسی می‌کند. در واقع، هر عنوان فیلم فقط یک بار شمرده می‌شود، حتی اگر در چند کاتالوگ یا در سرویس‌های پخش ویدیوییِ چند کشور وجود داشته باشد. در این روش دوم، هر عنوان فیلم که حداقل در یک سرویس پخشِ ویدیوییِ اتحادیۀ اروپا در دسترس باشد، در نظر گرفته می‌شود. نتیجۀ اصلی حاکی از آن است که از مجموع ۲۶۴۸۳ عنوان فیلم که حداقل در یکی از سرویس‌های پخش ویدیویی اتحادیۀ اروپا در دسترس باشد، ۱۱۳۴۹  فیلم یعنی ۴۳ ٪ تولید اتحادیۀ اروپا هستند. این آمار مبین تنوع فیلم‌هاست.

هدف فصل نخست از گزارش حاضر، تبیین دلایل این شکاف ۱۶ درصدی است: شکافی که میان میزانِ عرضۀ فیلم‌ها از طریق کاتالوگ‌های سرویس‌های پخش ویدیویی (۲۷ ٪ از عرضۀ کل، سهمِ فیلم‌های اتحادیۀ اروپا است) و تعداد فیلم‌های موجود در این کاتالو‌گ‌هاست (۴۳ ٪ آن فیلم‌های اتحادیۀ اروپا هستند). این فصل، داده‌های موجود در مورد نحوۀ‌ ترکیب‌بندیِ کاتالوگ‌های سرویس‌های پخش ویدیویی را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کند و دلایلی احتمالی‌ را مطرح می‌کند که می‌توانند توضیحی باشند برای شکافِ موجود میان عرضۀ فیلم‌ها و موجودیِ بالقوۀ کاتالو‌گ‌های سرویس‌های پخش ویدیویی در ۲۸ کشور اتحادیۀ اروپا.

در مرحلۀ بعدِ گزارش، میزان استقبال از فیلم‌های اتحادیۀ اروپا را با توجه به تعداد کشورهایی که در آن‌ها فیلم‌ها از طریق سرویس‌های پخش ویدئویی در دسترس‌اند با سهم فیلم‌ها از گیشه مقایسه می‌کنیم. برای این کار از اطلاعات پایگاه دادۀ لومیرِ «رصدخانه» در مورد فیلم‌هایی استفاده می‌کنیم که در سالن‌های اروپا اکران شده‌اند. این مقایسه موضوع فصول ۲ تا ۴ است.

—————————————————————————————–

برای دانلود متن کامل مقاله، اینجا را کلیک کنید

مقاله‌ای از کریستیان گرِس