سخنان امیر اثباتی در تشریح فعالیت و تخصص یک طراح صحنه و لباس

سخنان امیر اثباتی در تشریح فعالیت و تخصص یک طراح صحنه و لباس، دانش و تجربه مورد نیاز او و نقش Production designer در تولید یک فیلم را در ویدیوی زیر ببینید: