مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود چهاردهم – سینا قویدل (متخصص جلوه‌های ویژه بصری)

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود چهاردهم – سینا قویدل (متخصص جلوه‌های ویژه بصری)