مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود پانزدهم– بهرام بدخشانی (مدیر فیلم‌برداری)

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود پانزدهم– بهرام بدخشانی (مدیر فیلم‌برداری)