مطالعه تطبیقی آموزش سینما در ایران و اسپانیا

نشست تخصصی آنخل کواینتانا و اعضای انجمن مدرسان سینمای ایران، روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار شد. در ادامه دوره عالی «مطالعات فیلم، نظریه، نقد و تحلیل»، مدرسه ملی سینمای ایران با همکاری انجمن مدرسان سینمای ایران اقدام به برگزاری کارگاه «فیلم-فلسفه» کرد.