نگاهی به بازاریابی و پخش فیلم و تولیدات تصویری (۴)

گفتگو با مال اسمیت، تهیه کننده اجرایی “لالالند” و “سیکاریو”