کارگاه چهل و هشت ساعته سینما و دیپلماسی

مدرسه ملی سینمای ایران و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می کنند:
کارگاه چهل و هشت ساعته سینما و دیپلماسی با اساتید برجسته سینما و علوم سیاسی و اجتماعی
📍مفاهیم و رویکردهای نوین در عرصه دیپلماسی عمومی
📍بررسی تاثیرگذاری سینما در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
📍مطالعه تطبیقی دیپلماسی سینمایی کشورها
📍روابط بین المللی سینما
📍سینما در مواجهه با عمده ترین چالشهای جامعه امروز بشری
📍سینما و فرصتهای جهانی در راستای منافع ملی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره تلفن ۲۲۹۰۵۲۴۶ داخلی ۱۲۸ تماس بگیرید.